กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานบริษัทบังคับฉีดวัคซีนได้หรือไม่ หาคำตอบได้ในโพสนี้

5 September 2021

ถามกันมาหลายคนว่า

นายจ้างบังคับให้ฉีดวัคซีนยี่ห้อที่ไม่อยากฉีด

นายจ้างบังคับให้ฉีดแบบไขว้

ไม่ฉีดได้ไหม??

บุคคลย่อมมีสิทธิในเสรีภาพร่างกายของตนกันทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ เกี่ยวกับประเด็นผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ ทำให้เกิดความกังวลในการฉีด ซึ่งเป็นประเด็นคำถามที่ว่า บริษัทบังคับให้พนักงานฉีดวัคซีน จะสามารถบังคับได้หรือไม่และถ้าพนักงานไม่ยินยอม จะสามารถไล่ออกได้หรือไม่

 

คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นแบบนี้

 

“นายจ้างไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างฉีดวัคซีน และไม่สามารถลงโทษได้” เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจนายจ้างดำเนินการดังกล่าวได้ มีเพียงพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่จะสั่งให้ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น ผู้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด–19 เข้ารับการตรวจจากแพทย์ หรือเข้ารับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดไว้

 

คำถามต่อมาคือใครจะเป็นผู้ประเมินว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงในการติด covid หรือไม่ ในกรณีนี้หากตอบตามหลักกฎหมายเลย ผู้ประเมินว่าใครฃฃฃฃฃมีความเสี่ยงหรือไม่คือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอำนาจที่จะ

1.ดำเนินการเอง หรือ

2.ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ ดังต่อไปนี้…

“…. ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป…”

 

ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดโควิด–19 และเจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็อาจมีคำสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจจากแพทย์ หรือคำสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพื่อป้องกันโรคเป็นการเฉพาะรายได้

 

โดยถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่มีลักษณะกำหนดขึ้นเพื่อคัดกรองป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา ควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 อีกทั้งยังเป็นการป้องกันสุขภาพของบุคคลอื่น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายตามนัยมาตรา 119 (4) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://www.labour.go.th/index.php/59578-19-37…

 

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า