เกี่ยวกับเรา

LEGAL CLINIC AND EDUCATION

ให้คำปรึกษาเหมือนเพื่อน ช่วยเตือนเหมือนญาติ

บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด เป็นการรวมตัวกันของเพื่อพ้องทนาย และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ร่วมกัน แชร์ความรู้ทางกฎหมายต่างๆเรื่อยมา จนกระทั่งต่อมา จึงได้กระจายความรู้สู่สาธารณะที่เป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็นแฟนเพจ Facebook page ภายใต้ชื่อ “คลินิกกฎหมายแรงงาน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรงงาน ในมุมมองที่สร้างสัมพันธ์ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง และเพจ “คลินิกกฎหมายครอบครัว” ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคดีครอบครัว คดีมรดก การวางแผนพินัยกรรม โดยบริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด พร้อมด้วยทนายความและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่สามารถให้คำปรึกษากฎหมายในทุกด้าน ทั้งในมุมมองของกฎหมาย การบริหารที่สอดคล้องกับกฎหมาย

บริการบางส่วนของเรา

บริการของเรา

งานบริการด้านคดีแพ่ง

เราให้บริการด้านคดีความ ด้านคดีแพ่ง และบริการด้านที่ปรึกษากฎหมายคดีแพ่ง รายละเอียดบริการ

งานบริการด้านคดีอาญา

เราให้บริการด้านคดีความ ทั้งคดีแพ่งและคดีกฎหมายแรงงาน รวมไปถึงานบริการด้านสัญญาและที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดบริการ

งานบริการด้านกฎหมายแรงงาน

เราให้บริการด้านคดีความ ทั้งคดีแพ่งและคดีกฎหมายแรงงาน รวมไปถึงานบริการด้านสัญญาและที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดบริการ

งานบริการด้านกฎหมายครอบครัว

เราให้บริการด้านคดีความ ทั้งคดีแพ่งและคดีกฎหมายแรงงาน รวมไปถึงานบริการด้านสัญญาและที่ปรึกษากฎหมาย รายละเอียดบริการ

งานบริการด้านบริหารงานบุคคล

เราให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล บริการจัดอบรมด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รายละเอียดบริการ

งานบริการด้านงานฝึกอบรม

เราให้บริการด้านงานฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร การฝึกอบรมบุคคลากร และงานฝึกอบรมด้านอื่นๆ รายละเอียดบริการ

บริการงานทะเบียน

เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ รวมถึงการติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตกับหน่วยงานราชการทุกประเภท รายละเอียดบริการ

ทีมงานมืออาชีพ

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการด้านกฎหมายและคดีความ
ให้คำปรึกษาเหมือนเพื่อน ช่วยเตือนเหมือนญาติ

ยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา การบริหารสัญญาและกฏหมายแรงงาน
วัฒนา ศักขี
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน และคดีแรงงาน
ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล
จันทิมา หวานเสนาะ
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา และงานทะเบียน
พงศ์พันธุ์ ซาเหลา
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน
เทพรัตน์ สุวรรณรัต
ที่ปรึกษากฏหมายและผู้เชี่ยวชาญคดีแรงงาน
ติดต่อขอคำปรึกษาจากเราได้ทันที

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

ติดตามเพจเรา

@Labourlawclinique

ติดต่อทางโทรศัพท์

097-2390444 093-9416395
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลอีดี เกาหลี จำกัด
บริษัท อาโครม่า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
บริษัท เท็นโจ จำกัด
บริษัท ซูซิโอ จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยูฟู็ด จำกัด
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมนเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
Nutta Clinic
Lovely Wines Co., Ltd.

บทความล่าสุด

สามารถติดตามบทความ และความรู้ พร้อมข้อมูลข่าวสารต่างๆด้านกฎหมายแรงงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลจากเราได้