กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างไม่ทราบว่าลูกจ้างมีครรภ์แล้วให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา นายจ้างมีความผิดหรือไม่ ?

15 June 2023
นายจ้างไม่ทราบว่าลูกจ้างมีครรภ์แล้วให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา นายจ้างมีความผิดหรือไม่ ?
 
 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่ได้มีบทบัญญัติกำหนดให้ลูกจ้างหญิงต้องแจ้งให้นายจ้างทราบว่าตนตั้งครรภ์ แต่นายจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองงานฯ ต่อลูกจ้างหญิงมีครรภ์เป็นพิเศษ นายจ้างจึงมีสิทธิที่จะรู้ว่าลูกจ้างหญิงนั้นมีครรภ์หรือไม่ โดยเมื่อลูกจ้างเริ่มตั้งครรภ์ควรแจ้งให้นายจ้างทราบ หากลูกจ้างไม่แจ้งให้นายจ้างทราบ นายจ้างย่อมไม่อาจล่วงรู้ถึงสภาวะการตั้งครรภ์ของลูกจ้างได้ เช่นนี้ถือได้ว่านายจ้างไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย
 
ส่วนกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยไม่ทราบว่าลูกจ้างตั้งครรภ์ เนื่องจากลูกจ้างไม่แจ้งให้นายจ้างทราบจะมีความผิดตามกฎหมายแรงงานหรือไม่นั้น กรณีเช่นนี้นายจ้างไม่มีเจตนากระทำความผิดเนื่องจากไม่ทราบว่าลูกจ้างตั้งครรภ์ แต่ถ้าในทางกลับกัน หากปรากฏว่าลูกจ้างครรภ์ใหญ่จนสามารถมองเห็นได้ชัดหรือลูกจ้างเคยใช้สิทธิเกี่ยวกับการมีครรภ์ต่อนายจ้างแล้ว นายจ้างจะอ้างว่าไม่รู้ถึงการตั้งครรภ์ของลูกจ้างไม่ได้
 
ส่วนในกรณีที่ลูกตั้งครรภ์ไปและทำงานล่วงเวลาไปแล้ว ถ้านายจ้างทราบแล้วจะงดจ่ายค่าล่วงเวลาที่ได้ทำมาแล้วได้หรือไม่ กรณีเช่นนี้หากลูกจ้างได้ทำงานล่วงเวลาไปแล้ว นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้างตามกฎหมายโดยจะยกเหตุว่าไม่รู้ว่าลูกจ้างตั้งครรภ์มาอ้างเพื่อไม่จ่ายค่าล่วงเวลาไม่ได้ (ก็คือจ่ายค่าจ้างกันตามปกติแล้วหลังจากนั้นก็ห้ามไม่ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อไปตามกฎหมายแรงงานฯ นั่นเอง)
 
หนังสือกองนิติการที่ รส0605/0076 ลงวันที่ 12 มกราคม 2544