กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานยังไม่ผ่านช่วงทดลองงาน “ขอลาพักร้อน” ได้หรือไม่?

12 November 2023
ยังไม่ผ่านช่วงทดลองงาน “ขอลาพักร้อน” ได้หรือไม่?
.
ก่อนอื่นต้องบอกว่า ในกฎหมายแรงงานไม่มีคำว่าลาพักร้อน เพราะกฎหมายใช้คำว่า ลาพักผ่อนประจำปี(แต่พี่ก็พูดประจำ) ซึ่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 30 กำหนดว่า ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน
.
โดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน และในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้โดยนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้
.
สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้
จากคำถามข้างต้น ลูกจ้างที่ทำงานยังไม่ผ่านโปรหรือทำงานยังไม่ครบปี ก็อาจจะมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้
.
โดยนายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้ เช่น ทำงานมาแล้ว 2 เดือน นายจ้างอาจจะกำหนดให้ลาได้ 1 วัน เป็นต้น
.
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อปังคับของนายจ้างว่ากำหนดเรื่อง ลาพักผ่อนประจำปีไว้อย่างไร แต่ต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดนะคะ
.
ลาไปเที่ยวไหนก็ระวังสุภาพกันด้วยนะ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพเงิน ปีนี้เป็นปีที่หนักหน่วงจริงๆ 😥