กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือ ของสถานพยาบาลของทางราชการ

14 September 2023
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการลา วนเวียนมาถึงอีกรอบนึงกับคำถามที่ว่าเมื่อลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือ ของสถานพยาบาลของทางราชการ.. ให้แก่นายจ้าง (ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา 32)
จึงเกิดคำถามว่า แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหมายถึงโรงพยาบาลเท่านั้นหรือไม่?
คลินิกกฎหมายแรงงาน ขออธิบายและให้ความเห็นดังเน้!! 🤓
อย่างแรกเลยต้องอธิบายความก่อนว่า แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งคืออะไร ซึ่งคำว่า แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือ ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ชั้นหนึ่ง นี้ ปรากฎในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 มาตรา 12 ว่าให้แบ่งผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน เป็นชั้นหนึ่งและชั้นสอง
โดยสรุปคือ แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหมายถึงแพทย์ทั่วไปที่จบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและสอบได้ใบอนุญาตจากแพทยสภา ส่วนโรคศิลปะสาขาเวชชกรรมชั้นสอง จะปรุงยาหรือผสมยาให้กับเฉพาะคนไข้ของตนเท่านั้น
ดังนั้น หากตีความตามมาตรา 32 จึงหมายความว่า ใบรับรองแพทย์ ต้องได้จากแพทย์ ไม่ว่าจะได้จากคลินิกหรือโรงพยาบาล เพราะคลินิกก็ตรวจโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งเช่นกัน แต่ต้องไม่ใช่จากสถานพยาบาลที่ดำเนินงานโดยอาชีพอื่น เช่น จากคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือคลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์ทางเลือก เป็นต้น
ส่วนบริษัทไหนที่กำหนดเรื่องการลาไว้ว่าหากลาป่วย 1 วันก็ต้องแสดงใบรับรองแพทย์นั้น ตามหลักกฎหมายชัดเจนไว้ว่าไม่ถูกต้อง แต่อาจจะต้องสอบถามที่มาดังกล่าวว่าเกิดจากอะไร ที่ทำให้ลูกจ้างและนายจ้างไม่ไว้ใจกัน เช่น อาจมีพนักงานบางกลุ่ม บางท่าน มีการลาป่วยเท็จบ่อยๆ หายฟันหลอไปทีละวันสองวัน ในช่วงวันหยุดหรือสุดสัปดาห์ เป็นต้น ซึ่งหากบริษัทไหนเจอเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากวิธีที่ให้แสดงใบรับรองแพทย์ทั่งที่ลาป่วยเพียง 1 วัน อาจจะเปลี่ยนเป็นวิธี ที่ขอเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่าป่วยจริง เช่น ใบเสร็จการซื้อยา เป็นต้น หากพบว่าป่วยเท็จ หรือพบว่ามีพฤติการณ์อื่นที่ไม่ได้ป่วย เช่น ออกเที่ยวอยู่เป็นนิจในวันที่ป่วย เช่นนี้ก็ ออกหนังสือเตือนให้แก่ลูกจ้าง
ลองบริหารกันดูนะคะ นอกจากนายจ้างจะเข้าใจลูกจ้างแล้วลูกจ้างก็ต้องเข้าใจในจ้างด้วย
การทำงานร่วมกันใน 1 วันกินเวลาไปมากกว่า 8 ชั่วโมงดังนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้ผ่าน วิกฤตเศรษฐกิจด้วยกันนะคะ