กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานหลักเกณฑ์ การอายัดเงินเดือน

13 August 2023

หลักเกณฑ์ การอายัดเงินเดือน

1. เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ เบี้ยหวัด ของลูกหนี้ที่เป็นข้าราช หรือลูกจ้างประจำของข้าราชการ ไม่สามารถทำการอายัดได้

2. ลูกหนี้ที่เป็นลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานเอกชน จะถูกอายัดเงินเดือน โดยห้ามอายังเงินเดือนที่ลูกหนี้มีเงินได้ต่ำกว่า เดือนละ 20,000 บาท โดยหากมากว่านั้นก็ จะหักออกจาเงินเดือนทั้งหมด 30% แต่ก็จะไม่ให้ต่ำกว่า 20,000 บาทเช่นกัน

3.เงินโบนัส สามารถอายัดได้ให้ไม่เกินร้อยละ 50

4. เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา อายัดให้ไม่เกินร้อยละ 30

5. เงินตอบแทนกรณีออกจากงาน บำเหน็จ ค่าชดเชย หรือรายได้อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถอายัดได้ แต่จำนวนต้องไม่เกิน 300,000 บาท หรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

6. บัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถอายัดได้ทั้งหมด แต่ก็ต้องไม่เกินจำนวนหนี้ตามหมายบังคับคดี

7.เงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ จำพวกเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าหุ้น เจ้าหนี้สามารถอายัดได้ ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพแล้ว

8. บำเหน็จตกทอด ไม่สามารถบังคับชำระหนี้ได้

9. หุ้น สามารถอายัดได้ โดยสามารถยึดใบหุ้นเพื่อขายทอดตลาดได้ หรือถ้ามีเงินปันผล ก็จะทำเรื่องอายัดเงินปันผลได้

10.ค่าเช่ารายเดือน เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถอายัดเงินค่าเช่าไปยังผู้เช่าได้

ทั้งนี้หากลูกหนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายภายในครอบครัว ตัวลูกหนี้เองท่านสามารถติดต่อเพื่อขอผ่อนผันเพื่อลดอัตราการอายัดเงินเดือนให้น้อยลงได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกัยภาระหนี้สิน พร้อมเขียนคำร้องขอไปยื่นที่สำนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิลดยอดอายัดรายเดือนได้แค่ 15% เท่านั้น หากต้องการให้ลดเพิ่มก็ต้องใช้สิทธิในชั้นศาลต่อไป

ที่มาข้อมูล : จากกรมบังคับคดี