กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง outsource ต้องได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ เท่ากับลูกจ้างโดยตรง มิเช่นนั้นนายจ้างอาจมีความผิดอาญา

10 May 2023
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง outsource ต้องได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ เท่ากับลูกจ้างโดยตรง มิเช่นนั้นนายจ้างอาจมีความผิดอาญา
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กำหนดว่า “ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ”
แต่ทั้งนี้ การทำงานของลูกจ้าง outsource หรือลูกจ้างรับเหมาค่าแรงตามกฎหมายนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง คือต้องทำงานในลักษณะเดียวกัน หน้าที่การงานเป็นอย่างเดียวกันกับกับลูกจ้างโดยตรง จึงต้องได้รับค่าตอบแทนอัตราเดียวกัน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการเท่ากันทุกคน
หากนายจ้างไม่ได้ปฎิบัติตามกฎหมาย มีความผิดทางอาญาต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้นายจ้างปฎิบัติให้เท่าเทียมกันนะคะ ทำงานเหนื่อยเหมือนกันต้องได้เงินเท่ากันค่ะ