กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างจะหักเงินเดือนเนื่องจากลูกจ้างทำให้เสียหาย ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน !!!

10 May 2023
นายจ้างจะหักเงินเดือนเนื่องจากลูกจ้างทำให้เสียหาย ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน !!!
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงกำหนดห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดของลูกจ้าง
แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 76 (4) ได้กำหนดยกเว้นให้นายจ้างสามารถหักค่าจ้างฯ ของลูกจ้าง ในกรณีเป็นการหักเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
จากข้อกำหนดของกฎหมายจะเห็นได้ว่า กรณีที่นายจ้างจะหักค่าเสียหายจากเงินเดือนของลูกจ้างที่ทำให้นายจ้างเกิดความเสียหายนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย และห้ามมิให้หักเกิน 10% ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ หากจะหักเกิน 10% ต้องได้รับความยินยอมในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วย
ดังนั้น จะหักเงินลูกจ้างสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะคะ ต้องพิจารณาความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้างและลูกจ้างต้องยินยอมให้หักด้วยนะ