กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานลูกจ้างไม่ทำงานให้นายจ้างครบเวลา ลูกจ้างต้องคืนค่าจ้าง ตามหลักสัญญาต่างตอบแทน

1 March 2023
ลูกจ้างไม่ทำงานให้นายจ้างครบเวลา ลูกจ้างต้องคืนค่าจ้าง ตามหลักสัญญาต่างตอบแทน
สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อหนี้ให้แก่คู่สัญญา คือ ลูกจ้างมีหนี้ที่จะต้องทำงานให้แก่นายจ้าง นายจ้างก็มีหนี้ที่จะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงาน
ดังนั้น ถ้าลูกจ้างไม่ชำระหนี้ คือ ไม่ทำงาน นายจ้างก็ย่อมมีสิทธิที่จะไม่ชำระหนี้ คือ ไม่จ่ายค่าจ้างได้เช่นกัน
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 6435/2562 ลูกจ้างสแกนลายนิ้วมือเข้าทำงานแล้วแต่ไม่อยู่ทำงานให้นายจ้างจบครบ 8 ชั่วโมง เป็นการบันทึกเวลาอันเป็นเท็จ แต่กลับพาพนักงานไปทำงานให้กับนายจ้างอื่นและได้รับค่าจ้างมาแบ่งปันกัน โดยนายจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้ด้วย เมื่อลูกจ้างมิได้ทำงานให้นายจ้างเต็มเวลาการทำงาน ลูกจ้างจึงต้องคืนค่าจ้างในส่วนที่ไม่ได้ทำงานให้แก่นายจ้างตามหลักสัญญาต่างตอบแทน