กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานการที่นายจ้างย้ายลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ ถือเป็นคำสั่งที่ชอบธรรมและเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างหรือไม่ ?

1 March 2023
การที่นายจ้างย้ายลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ
ถือเป็นคำสั่งที่ชอบธรรมและเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างหรือไม่ ?
การที่นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานเป็นวิศวกรประจำโครงการที่กัมพูชาโดยลูกจ้างไม่ยินยอม
แม้ว่าจะทำให้ลูกจ้างได้เลื่อนตำแหน่ง ค่าจ้าง และสวัสดิการสูงขึ้นก็ตาม แต่เมื่อลูกจ้างไม่ยินยอม ย่อมเป็นภาระอย่างมากแก่ลูกจ้างและครอบครัว ยากที่จะปฏิบัติตามคำสั่งได้
กรณีนี้เช่นนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการใช้อำนาจจัดการบริหารงานบุคคลตามความเหมาะสมหรือความจำเป็น
ถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม
ดังนั้นเมื่อนายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
(คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 46/2563)