กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานลูกจ้างฟ้องนายจ้าง ให้รับผิดค่าสินไหมทดแทน กรณีกระทำละเมิดได้หรือไม่ ?

14 December 2022
ลูกจ้างฟ้องนายจ้าง ให้รับผิดค่าสินไหมทดแทน กรณีกระทำละเมิดได้หรือไม่ ?
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8935/2563 สาเหตุเพลิงไหม้โรงงานจำเลยเกิดจากก๊าซแอลพีจีซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตระเหยออกมาจากม้วนโฟมถูกแหล่งความร้อน คือ ไฟฟ้าสถิตที่สะสมอยู่บนผิวโฟม ทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้น เป็นเหตุให้โจทก์ถูกไฟไหม้ที่แขนทั้งสองข้างและส้นเท้าซ้าย เมื่อจำเลยเป็นเจ้าของโรงงานและเป็นผู้ครอบครองก๊าซแอลพีจีซึ่งเป็นทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ กรณีจึงต้องบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ.มาตรา 437 วรรคสอง ที่กำหนดให้จำเลยต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ทรัพย์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง อันเป็นบทบัญญัติสันนิษฐานความผิดฐานละเมิด มิใช่บทบัญญัติที่เป็นองค์ประกอบความผิดฐานละเมิด ฉะนั้นแม้โจทก์มิได้บรรยายมาในคำฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองก๊าซแอลพีจีซึ่งเป็นทรัพย์ที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพ แต่จำเลยให้การว่าเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของโจทก์ที่ประมาทเลินเล่อเอง จึงเป็นการยกข้อต่อสู้ตามบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้ตนพ้นจากความรับผิด เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากก๊าซแอลพีจีที่จำเลยเป็นผู้ครอบครอง กรณีเช่นนี้ศาลมีอำนาจยกบทบัญญัติของกฎหมายขึ้นปรับใช้ตามข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความแล้วมีคำพิพากษาชี้ขาดไปตามนั้น
โจทก์มีบาดแผลถูกไฟไหม้ที่แขนทั้งสองข้างและขา 25 เปอร์เซ็นต์ ส้นเท้าซ้ายและตามร่างกายหลายแห่งเป็นบาดแผลระดับที่ 2 ทั้งระดับตื้นและลึก รักษาตัวโดยการผ่าตัด แม้ไม่ปรากฏว่านิ้วมือและแขนทั้งสองข้างของโจทก์สามารถงดได้ตามปกติหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาสภาพร่างกายและอาการบาดเจ็บของโจทก์แล้ว เห็นได้ว่าโจทก์ได้รับความเจ็บปวดทนทุกขเวทนาระหว่างการรักษาพยาบาลและมีแผลเป็นติดตัว ซึ่งเป็นความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 446 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย..!!!
ติดต่องานจ้าง
info@legalclinic.co.th