กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานหลังลาออก !! ใช้วันลาพักร้อนเพื่อไปทำงานที่ใหม่ได้หรือไม่ ?

1 October 2022
เรื่องมีอยู่ว่า ลูกจ้าง นาย ก ทำงานกับบริษัท A โดย นาย ก มีวันหยุดพักร้อนสะสมทั้งหมด 30 วัน นาย ก ยื่นใบลาออกกับบริษัท A โดยระบุวันทำงานวันสุดท้าย (last working day) 31 มีนาคม 2022 และระบุวันสิ้นสุดการเป็นพนักงานกับบริษัท A คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2022 เพราะเค้ามีวันลาพักร้อนทั้งหมด 30 วัน นาย ก ได้เซ็นสัญญาเริ่มงานกับ บริษัท B โดยวันเริ่มงานคือวันที่ 1 เมษายน 2022 ดังนี้
นาย ก สามารถลาพักร้อน ระหว่างการบอกเลิกสัญญาจ้างมีผลได้หรือไม่ ?
ตอบ : นาย ก ใช้สิทธิลาพักร้อนได้
วันหยุดพักร้อนสะสม 30 วัน ของ นาย ก. นับอย่างไร??
ตอบ : การนับวันหยุดพักผ่อนประจำปี (วันลาพักร้อน) นับเฉพาะวันทำงานที่ลูกจ้างขอหยุด ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์ (หากตามข้อบังคับกำหนด เสาร์ – อาทิตย์ ไม่ต้องทำงาน)
นาย ก เป็นพนักงานของบริษัท A อยู่ และก็ไปเป็นพนักงานของบริษัท B ด้วยในคราวเดียวกัน นาย ก สามารถทำได้หรือไม่ ถือเป็นความผิดหรือเปล่า?
​ตอบ : เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาจ้างของนาย ก. มีผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2022 ดังนั้น นาย ก ยังมีสถานะเป็นลูกจ้างอยู่ การที่นาย ก ไปทำงานกับบริษัท B ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 กรณีดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ซึ่งหากในสัญญาจ้างมีข้อกำหนดว่าในระหว่างที่เป็นลูกจ้างอยู่ ห้ามลูกจ้างไปทำงานในสถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับนายจ้าง และในสัญญากำหนดค่าเสียหายไว้ ดังนี้ นายจ้างก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้
​ข้อสังเกต*
​หากลูกจ้างลาออก นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้กับลูกจ้าง ตาม ม.67