กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานบริษัทหักค่าชุดยูนิฟอร์มได้หรือไม่ ? เมื่อพ้นสภาพพนักงานทำไมต้องคืน !!

30 September 2022
ในกรณีที่บริษัทมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายของพนักงาน พนักงานก็ต้องแต่งกายตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งส่วนใหญ่นายจ้างจะให้เป็นสวัสดิการ ที่ถือเป็นรายจ่ายของนายจ้าง ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
แต่ก็มีมีบางบริษัทหักเงินค่าจ้างกับพนักงานเพื่อเป็นค่าชุดยูนิฟอร์ม ถามว่าหักได้หรือไม่?
คำตอบคืออออ หากลูกจ้างไม่ยินยอม นายจ้างไม่สามารถหักได้ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ม.76 เว้นแต่ นายจ้างจะทำเป็นสัญญาซื้อขายชุดยูนิฟอร์มไว้
เมื่อหักแล้ว เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานทำไมต้องคืน ?
ผู้เขียนมีความเห็นว่า เมื่อลูกจ้างได้จ่ายเงินค่าชุดยูนิฟอร์มแล้ว กรรมสิทธิ์ในชุดดังกล่าวย่อมตกเป็นของลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิที่จะไม่คืน เว้นแต่ ในสัญญาจะระบุสงวนสิทธิ ไว้ว่าเมื่อลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ต้องคืนชุดยูนิฟอร์มเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทในภายภาคหน้า โดยลูกจ้างได้ลงชื่อยินยอมไว้ ผู้เขียนเห็นว่านายจ้างสามารถขอคืนได้