กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานพนักงานจะเกษียณอายุ HR ต้องเตรียมอะไรบ้าง

28 July 2022
เมื่อในบริษัทมีพนักงานครบกำหนดเกษียณอายุตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเป็นกรณีที่ลูกจ้างขอใช้สิทธิเกษียณอายุตามกฎหมายก็ดี วันนี้คลินิกกฎหมายแรงงานจะพาไปทราบกันคะว่า HR จะต้องเตรียมอะไรบ้าง
1.วางแผนกำหนดอัตรากำลัง เพื่อมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพราะ HR จะทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนพนักงานที่ครบกำหนดเกษียณอายุจำนวนกี่คน
2. หากบริษัทมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเกษียณอายุไว้อย่างไร ก็บังคับไปตามนั้น แต่ถ้าไม่มีระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ เมื่อลูกจ้างแสดงเจตนา ตาม ม.118/1 HR จะต้องดำเนินการ เพื่อที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ ตาม ม.118 ดังนี้
-ลูกจ้างทำงานมาแล้ว 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
-ลูกจ้างทำงานมาครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
-ลูกจ้างทำงานมาครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
-ลูกจ้างทำงานมาครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
-ลูกจ้างทำงานมาครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
-ลูกจ้างทำงานมาครบ 20 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
​3. ดำเนินการเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือ หรือเงินสวัสดิการ อื่น ๆ ทั้งนี้ ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของแต่ละบริษัท เช่น
-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายก็เป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ นั้น ๆ
– เงินสวัสดิการอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดจ่ายให้เมื่อเกษียณอายุ เช่น เงินบำเหน็จ เงินโบนัส ส่วนแบ่งกำไรต่างๆ
​4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ตามกฎหมายประกันสังคม โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
4.1 เงินบำเหน็จชราภาพ
– กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกัน
– กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน
4.2 เงินบำนาญชราภาพ
​- เงินบำนาญชราภาพ ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 สุดท้าย ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด
​- กรณีจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน (15 ปีขึ้นไป) ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายสมทบครบทุก 12 เดือน
5. ออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเงินได้ต่างๆและภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อพนักงานจะได้นำไปยื่นแบบภาษีเงินได้และหนังสือผ่านงานด้วย
และเช่นเคยสำหรับใครที่ไม่อยากจดจำ ไม่มีเวลาหาข้อมูล แต่มีคำถามในทางปฏิบัติมากมาย อยากหาทนายเคียงข้างธุรกิจ เป็นเพื่อนคู่คิดหรือเป็นมิตรคู่กาย ในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสักคน สามารถติดต่อมาได้ที่ info@legalclinic.co.th นะคะ