กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานอยากลาพักร้อนจัง แต่เพิ่งเปลี่ยนงานมาเอง…ยังทำงานได้ไม่ครบปีแบบนี้จะลาพักร้อนได้ไหม

30 December 2021

การลาพักผ่อนประจำปีหรือลาพักร้อน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 30 กำหนดว่า “ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน โดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน และในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้ โดยนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆ ไปได้

สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบ 1 ปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้”

ดังนั้น ลูกจ้างที่ทำงานยังไม่ผ่านทดลองงาน หรือทำงานยังไม่ครบปีก็อาจจะมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ โดยนายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้ เช่น ทำงานมาแล้ว 2 เดือน นายจ้างอาจจะกำหนดให้ลาได้ 1 วัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับของนายจ้างว่ากำหนดเรื่องลาพักผ่อนประจำปีไว้อย่างไร แต่อย่าลืมว่าต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดนะคะ

————-

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิกกฎหมายแรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน