กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานเงินโบนัสจะได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพเป็นพนักงาน จนถึงกำหนดจ่ายโบนัสเท่านั้น

10 November 2021

ใกล้ปลายปีทีไรคำถามนี้ต้องมา
เงินโบนัสเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็นรางวัลในการปฏิบัติงาน มิใช่เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเป็นการตอบแทนการทำงานของลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เงินโบนัสจึงมิใช่ค่าจ้างตามความหมายในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ตัวอย่างจาก คำพิพากษาฎีกาที่ 20954/2556 ได้วินิจฉัยว่า​ เงินโบนัสเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็นรางวัลในการปฏิบัติงาน มิใช่เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเป็นการตอบแทนการทำงานของลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เงินโบนัสจึงมิใช่ค่าจ้างตามความหมายในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบกับตามสัญญาจ้างเอกสารหมาย ล.3 ข้อ 2 ระบุว่าการจ่ายเงินโบนัสนั้น บริษัทตกลงจ่ายให้แก่พนักงาน ณ เวลาสิ้นสุดของแต่ละปีปฏิทิน โดยการคำนวณเงินโบนัสที่จะจ่ายขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทภายใต้ผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเอกสาร ระบุว่าพนักงานจะต้องมีสภาพเป็นพนักงานรายเดือนอยู่จนถึงวันจ่ายเงินโบนัสนั้น เว้นแต่กรณีการเกษียณอายุตามสัญญาจ้างและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวกำหนดว่าจะจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน ณ เวลาสิ้นสุดของแต่ละปีปฏิทิน และพนักงานจะต้องมีสภาพการเป็นพนักงานอยู่อันมีความหมายว่าพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับเงินโบนัสจะต้องมีตัวอยู่และมีสภาพการเป็นพนักงานอยู่ในวันครบกำหนดจ่ายเงินโบนัสด้วย

หมายเหตุ
ถ้าเป็นกรณีที่นายจ้างกำหนดไว้ในลักษณะที่เป็นการการันตีว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลประกอบการว่ามีกำไรหรือขาดทุน โบนัสกรณีนี้ถือเป็นค่าจ้าง

ดังนั้น วางแผนกันให้ดีเด้อสาว
————- 💙
ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิก​กฎหมาย​แรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน