กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานศาลพิพากษาให้ลูกจ้างได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมน้อยกว่าที่ฟ้อง สามารถอุทธรณ์ได้ไหม

25 July 2021

มีคำถามจากแฟนเพจว่า

” ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวน 2 ล้านบาท แต่ศาลพิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหาย 5 แสนบาท เราจะสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงานได้หรือไม่”

 

คลินิกกฎหมายแรงงาน ขอตอบดังนี้ครับ 🤓

พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ฯ มาตรา 54 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงาน ให้อุทธรณ์ได้เฉพาะในข้อกฎหมายไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้…”

 

จากบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงานนั้น จะสามารถอุทธรณ์ได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นจะอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้

 

ดังนั้น การอุทธรณ์เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณากำหนดค่าเสียหายใหม่ เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งการใช้ดุลยพินิจในกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานซึ่งเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวครับ

————💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

💬คดีความ

💬ที่ปรึกษากฎหมาย

💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

💬งานบรรยาย

💬 VISA &WORK PERMIT

Labour.clinique@gmail.com ได้นะครับ