กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลูกจ้างไม่ให้ความยินยอมให้บริษัทหักหนี้ กยศ. ได้หรือไม่ และถ้าบริษัทไม่นำส่ง ผลจะเป็นอย่างไร

19 June 2021

มาแล้วววว re-write บทความที่นิยม
โดยเพิ่มเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และชี้แจงนายจ้างต่างชาติ โดยวันนี้มาโพสในเรื่องที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการหักเงินเดือนไปจ่าย กยศ. ว่าต้องขอความยินยอมหรือไม่ มาอ่านกันเลยย!!!

Consent is an important issue under the law; however, it could not be disclaim for all issues. For those who doubt that in the event that the Student Loan Fund wishes to deduct the employee’s wages but the employee does not give his or her consent. Can it be deducted or not??
To share the information, Labor Law Clinic already collected information from https://www.studentloan.or.th as follows:

1. The employer can deduct an employee’s wages without consent given by the employee. When the employee has received his or her salary, the deduction of wages for the Student Loan Fund is ranked third place. While the first rank is withholding tax and the second is the Government Pension Fund, provident fund, and any amount under laws on Labor Protection Law and social security respectively.
2. If the employer fails to deduct the employee’s wages as required, the employer shall “reimburse”, by itself, in an amount notified by the Student Loan Fund and also pay a surcharge of 2% per month of the unpaid amount or in the amount not yet remitted by the employer.
3. Upon the calculation of wages’ deduction, the fund will use the amount of debt according to the annual payment schedule divided by 12 months or the remaining number of months prior to the due date (5 July of every year) and the deduction in the following year will start on July of every year until the completion of payment.
4. In the event that the loanee is unable to repay at the rate stated by the Student Loan Fund, the loanee can submit the request for a reduction by himself via the application “Kor Yor Sor. Connect”. The minimum payment is 100 BAHT, nevertheless, the loanee is also obliged to pay the missing portion of such payment to be completed before the due of the annual due date.
If the question is required by the employer, please find out at the website of the Student Loan Fund or ask for more information at Tel. 09 4212 6250 – 79. In case of the loanee making a payment via employer organization, please reach at 02-016-4888.
During this difficult time, we understand that it is difficult for everyone to repay the loan. To pass on the educational opportunities to others, you can help them to reach this opportunity by attempting to allocate your finance and repay the debt to the Student Loan Fund.

——–แปล———-

เข้าใจว่าการให้ความยินยอมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่หยิบยกมาอ้างได้กับทุกเรื่อง และสำหรับใครที่มีความสงสัยว่าเมื่อกองทุน กยศ.มีหนังสือไปยังนายจ้างเพื่อให้หักเงินลูกจ้างและนำส่ง หากลูกจ้างไม่ให้ความยินยอม จะสามารถหักได้หรือไม่??

คลินิกกฎหมายแรงงานขอรวบรวมข้อมูลมาจาก https://www.studentloan.or.th/ มาแชร์ให้ทราบดังนี้

1.บริษัทสามารถ” หักได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมก่อน ” กล่าวคือ เมื่อพนักงานได้รับเงินเดือน ลำดับการหักเงินเดือนกองทุน กยศ.อยู่ในลำดับ 3 โดยลำดับแรกเป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลำดับที่ 2 หักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม และลำดับที่ 3 หักเงินกองทุน กยศ.
2.หากนายจ้างไม่ดำเนินการหัก นายจ้างจะต้อง “ชดใช้” เงินที่ต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบและต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่นายจ้างยังไม่ได้นำส่งหรือตามจำนวนที่ยังขาดไปแล้วแต่กรณี
3.การคำนวณยอดหักเงินเดือน กองทุนจะใช้ยอดหนี้ตามตารางชำระรายปี หารด้วย 12 เดือน หรือจำนวนเดือนที่เหลือก่อนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้ (5 กรกฎาคมของทุกปี) และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปีจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
4.แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่สามารถชำระตามอัตราที่แจ้ง สามารถขอปรับลดจำนวนเงินได้โดยแจ้งความประสงค์ขอลดจำนวนการหักเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” โดยกองทุนอนุโลมให้ชำระขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ผู้กู้ยืมเงินยังมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินในส่วนที่ขาดไปของงวดนั้นให้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้รายปี

หากนายจ้างมีข้อสงสัยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09 4212 6250 – 79 และสำหรับผู้กู้ยืมที่ชำระเงินผ่านองค์กรนายจ้างที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0 2016 4888”นะคะ

เข้าใจนะคะว่าในภาวะเช่นนี้ทุกคนก็ลำบากแต่การคืนเงินกู้ กยศ.ก็เป็นส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆได้มีโอกาสในการศึกษา ดังนั้น ลองจัดสรรการเงินให้ดีๆ และแบ่งชำระกันนะคะ

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ
✅คดีความ
✅ที่ปรึกษากฎหมาย
✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng
✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA
✅VISA & WORKPERMIT
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า