กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างยึดหลักประกันการทำงานหรือไม่จ่างเงินเดือน เพราะลูกจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ได้ไหมนะ

22 May 2021

ถามดีมีประเด็นวันนี้เป็นเรื่องที่ นายจ้างยึดหลักประกันการทำงาน และไม่ยอมจ่ายเงินเดือน เพียงเพราะลูกจ้างไม่แจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วัน ตามข้อบังคับ สามารถทำได้หรือไม่

คลินิกกฎหมายแรงงาน ขออธิบายดังนี้

 

1.พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541 มาตรา 17 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อเป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน…”

หากลูกจ้างแจ้งลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 30 วัน ก็เป็นเพียงการลาออกที่ผิดระเบียบวิธีปฏิบัติของนายจ้าง แต่นายจ้างไม่มีสิทธิยึดหน่วงค่าจ้างไว้ อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12429/2558

2.ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้าง เพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุแล้วแต่กรณี ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.10 วรรคสอง

 

ดังนั้น แม้ว่าลูกจ้างจะลาออกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตามระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานได้ทำมาแล้ว และมีหน้าที่ต้องคืนหลักประกัน ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

 

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

 

หากบทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านใดบ้างสามารถแชร์เพื่อเป็นความรู้ได้เลยนะคะ และรบกวนใส่เครดิตให้เพจด้วยน้า ดูน้อยลง