กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานกู้ยืมเงินของบริษัท แต่ยังคืนไม่ครบ จะไม่สามารถลาออกได้จริงๆหรอ

7 May 2021

ถามดีมีประเด็นวันนี้เป็นเรื่องของการลาออกและหนี้สินคงค้าง โดยมีแฟนเพจท่านหนึ่งเกิดข้อสงสัยว่า ตนเองกู้ยืมเงินจากบริษัท ต่อมาต้องการลาออกแต่ยังคืนเงินกู้ไม่ครบ บริษัทจึงไม่อนุมัติให้ลาออก แบบนี้ควรแก้ปัญหาอย่างไร

คลินิกกฎหมายแรงงานมีความเห็นดังนี้

” การลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของลูกจ้างไม่จำเป็นต้องรอให้นายจ้างอนุมัติ ” ส่วนการแจ้งล่วงหน้าตามระเบียบบริษัทนั้น เป็นเพียงวิธีปฏิบัติเพื่อให้ลูกจ้างมีระยะเวลาในการจัดการงาน ถ่ายที่งานรวมถึงมีระยะเวลาให้นายจ้างหาคนใหม่มาทำหน้าที่แทนเท่านั้น การที่นายจ้างไม่อนุมัติให้ลาออก จึงทำไม่ได้

ประเด็นที่น่าจะพิจารณาต่อมาในมุมของนายจ้างคือ ลูกจ้างลาออกไปแล้วนายจ้างจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างกับจำนวนเงินกู้ที่ยังค้างชำระอยู่ เพราะจะหักออกจากเงินเดือนในงวดสุดท้าย ก็ไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 76  ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ (3) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง ซึ่งห้ามมิให้หักเกินร้อยละ 10ของค่าจ้าง และจะหักรวมกันได้ ไม่เกิน 1 ใน 5 ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นหนังสือ และให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอม ตามมาตรา 77

ดังนั้น ตามคำถามนายจ้างต้องดำเนินการฟ้องร้องตามสัญญากู้เป็นคดีแยกต่างหากครับ

ข้อแนะนำในการจะให้ลูกจ้างกู้เงินครั้งต่อไป ในทำสัญญากู้ยืมเงินบริษัทควรกำหนดให้ชัดเจนถึงกำหนดการคืนเงินกู้ เช่น ตกลงให้ลูกจ้างผ่อนจ่าย งวดละ xx บาท และหากลูกจ้างประสงค์จะลาออกต้องคืนเงินทั้งหมดเต็มจำนวน นอกจากนี้ยังสามารถตกลงกับลูกจ้างโดยกำหนดในสัญญาหักเงินโบนัสเพื่อชำระหนี้เงินกู้ได้ เพราะไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 76 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12086/2557)

——– 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

💬คดีความ

💬ที่ปรึกษากฎหมาย

💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

💬งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

💬 VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า 😊