กรุณารอสักครู่

 

ทีมงานที่ปรึกษาตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์

ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์

ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Consultant) ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถานบันการศึกษา ธนาคารและองค์กรเอกชน
สังกัด บริษัท ฮิวแมนอินเทลแลคชวล แมเนจเมนท์ จำกัด

อดีต
ตำแหน่ง : Human Resources Business Partner
สังกัด บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ความชำนาญ

 • กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การวางระบบทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาโครงสร้างองค์กร
 • การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน
 • การพัฒนาระบบการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)
 • การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
 • การจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การวางแผนกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
 • การจัดทำระบบสมรรนะหรือขีดความสามารถ (Competency)

ตัวอย่างหลักสูตร

 • หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการทำงาน (HR For Non-HR)
 • หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร
 • หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ
 • หลักสูตรภาวะผู้นำและกิจกรรมสัมพันธ์