ข้อมูลสมาชิก

นางสาวธรชญา นาคนิล

ทนายความประจำบริษัท
ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 481/2561
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ใบอนุญาตว่าความ, สภาทนายความ
ประสบการณ์ทำงาน
กันยายน 2559 – ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่กฎหมาย : บริษัท ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ จำกัด
 • เสนอความเห็นทางกฎหมายให้แก่บริษัท
 • จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายสำหรับการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จัดเตรียมเอกสารดำเนินการทางศาล
มกราคม 2560 - มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่นิติกรรม : บริษัท กฤตภัค กรุ๊ป (2006) จำกัด
 • จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบเงื่อนไขการจดทะเบียนจำนอง และดูแลการทำนิติกรรมจำนองกับลูกค้าของธนาคาร ณ สำนักงานที่ดิน
 • เสนอความเห็นทางกฎหมายให้แก่บริษัท
 • จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายสำหรับการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การบังคับคดี การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
กรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กฎหมาย : บริษัท ลีกัล ยูนิต จำกัด
 • ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่ลูกความ ในด้านกฎหมายตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินและการระงับข้อพิพาท
 • วางแผนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • ร่างและตรวจสอบสัญญาและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ
 • ตรวจสอบข้อมูลทางกฎหมายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการป้องกันหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กฎหมาย : บริษัท สหการวิศกร จำกัด
 • ร่างและตรวจสอบสัญญาและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ
 • วางแผนและจัดทำประกันภัยให้เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างของบริษัท
 • เจรจา ต่อรอง การเคลมประกันภัยและสินไหมทดแทน
ปัจจุบัน ทนายความ : บริษัท ลีกัล คลินิดแอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด
 • ตรวจสอบ/ร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
 • ที่ปรึกษากฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชน (กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายแรงงาน)
 • จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายสำหรับการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • จัดเตรียมเอกสารดำเนินการทางศาล และว่าความ