ข้อมูลสมาชิก

นางสาวชนิกา แก้วรัตน์

ทนายความประจำบริษัท
ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 102//2564
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 69
 • ใบอนุญาตว่าความ, สภาทนายความ
การอบรมและผลงานทางวิชาการ
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560, สำนักงานศาลปกครอง
 • ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • สอบใบอนุญาตว่าความ, สภาทนายความ
ประสบการณ์ทำงาน
พฤษภาคม 2559 – พฤศจิกายน 2560 นิติกร : ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พฤศจิกายน 2560 – ตุลาคม 2561 นักกฎหมาย : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กฎหมาย : เจ้าหน้าที่กฎหมาย • บริษัท เอ็มเอ็มซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ แมททีเรียล)
มิถุนายน 2563 – มีนาคม 2654 เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตรวจสอบ/ร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ที่ปรึกษากฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชน (กฎหมายปกครอง,กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายแรงงาน)
 • ประสบการณ์ในการดำเนินคดีแพ่งและคดีปกครอง
 • แปลเอกสารทางกฎหมายและสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย
 • วิทยากรในการให้ความรู้ทางกฎหมายให้แก่พนักงานภายในองค์กร
ปัจจุบัน ทนายความ : บริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด
 • ตรวจสอบ/ร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ที่ปรึกษากฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชน (กฎหมายปกครอง,กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายแรงงาน)
 • แปลเอกสารทางกฎหมายและสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย
 • วิทยากรในการให้ความรู้ทางกฎหมายในการจัดอบรม
ประสบการณ์การบรรยายกฎหมายและการจัดอบรม
 • ให้ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 • วิทยากรจัดอบรมติวสอบแข่งขันบรรจุตำแหน่งนิติกรคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • วิทยากรจัดอบรมกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล รร.บางกอกอินเตอร์ฯ
 • วิทยากรจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายแรงงานให้แก่บุคลทั่วไป
 • วิทยากรจัดอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลทั่วไป