ข้อมูลสมาชิก

เทพรัตน์ สุวรรณรัต

ที่ปรึกษากฏหมายและผู้เชี่ยวชาญคดีแรงงาน

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกียรติบัตรเรียนดี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558-2560

นิติศาสตรบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2553-2557

มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2547-2552

ประวัติการฝึกอบรม

‣ วุฒิบัตรการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

‣ ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง ที่ ก.ศ.ป. รับรอง (คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง( มหาวิทยาลัยศรีปทุม

‣ วุฒิบัตร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า 2562

‣ ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน หลักสูตร กฎหมายแรงงานฉบับที่ 7 กับการปรับตัวเองผู้ใช้แรงงานในยุคดิจิทัล

‣ วุฒิบัตรกฎหมายแรงงาน หลักสูตรการทำสัญญาจ้างแรงงาน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

‣ ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานชั้นสูง หลักสูตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

‣ ประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง (วุฒิบัตรกฎหมายการลงทุน) สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

‣ ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์โดยสังเขป

ที่ปรึกษากฎหมายเหมืองแร่
วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ อนุญาต การขอต่ออายุ การเพิกถอน ฯ กิจการเหมืองแร่ในประเทศไทย

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน
ร่างและตรวจข้อบังคับ สัญญาจ้างแรงงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน ทั้งฝั่งนายจ้าง และลูกจ้าง เสนอช่องทางการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายนายจ้างอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ที่ปรึกษาด้านการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ให้คำปรึกษา รวมถึงดำเนินการใดๆกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ทีเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด

ประสบการณ์

กองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

‣ ทำความเห็นทางกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน

‣ กลั่นกรองความเห็นทางกฎหมายก่อนนำเสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

‣ ร่างสัญญา และตรวจสัญญาต่างๆของบริษัท

‣ จัดทำความเห็นทางกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับแร่ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น

‣ ดำเนินการทางทะเบียน จดทะเบียนบริษัท

‣ ดำเนินคดีแรงงาน

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

‣ ร่างสัญญา และตรวจสัญญาต่างๆของบริษัท

‣ จัดทำความเห็นทางกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้น้ำ เป็นต้น

‣ ดำเนินคดีแรงงาน

เจ้าของ FACEBOOK PAGE MWPartner-ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน

‣ ให้ความรู้ทางกฎหมายแรงงานแก่ประชาชน

‣ ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานกับประชาชนผ่านทางกล่องข้อความ Fanpage และทางโทรศัพท์