ข้อมูลสมาชิก

เทพรัตน์ สุวรรณรัต

ที่ปรึกษากฏหมาย
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และคดีปกครอง ที่ ก.ศ.ป. รับรอง (คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง( มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- วุฒิบัตร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า 2562
- ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน หลักสูตร กฎหมายแรงงานฉบับที่ 7 กับการปรับตัวเองผู้ใช้แรงงานในยุคดิจิทัล
- วุฒิบัตรกฎหมายแรงงาน หลักสูตรการทำสัญญาจ้างแรงงาน บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานชั้นสูง หลักสูตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง (วุฒิบัตรกฎหมายการลงทุน) สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 นิติศาสตรมหาบัณฑิต เกียรติบัตรเรียนดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2557 นิติศาสตรบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2552 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประสบการณ์โดยสรุป

ที่ปรึกษากฎหมายเหมืองแร่

วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ อนุญาต การขอต่ออายุ การเพิกถอน ฯ กิจการเหมืองแร่ในประเทศไทย

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน

ร่างและตรวจข้อบังคับ สัญญาจ้างแรงงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน ทั้งฝั่งนายจ้าง และลูกจ้าง เสนอช่องทางการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายนายจ้างอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ที่ปรึกษาด้านการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ให้คำปรึกษา รวมถึงดำเนินการใดๆกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ทีเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด

ประวัติการทำงาน
กองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  • ทำความเห็นทางกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน
  • กลั่นกรองความเห็นทางกฎหมายก่อนนำเสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ