ข้อมูลสมาชิก

นายพงศ์พันธุ์ ซาเหลา

ทนายความประจำบริษัท
ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 714/2552
วุฒิการศึกษา
2550 ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 33 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2555 ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี โดยทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน
2551 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 61 ลำดับที่ 16
ประสบการณ์โดยสรุป
 • ทนายความในคดีของนายสรภพ ลีละเมฆินทร์ (คดีมรดก พุ่มพวง ดวงจันทร์)
 • ทนายความในคดีของหมอกฤกษ์ คอนเฟิร์ม
 • ทนายความในคดีไผ่ ลิกค์ (วันพอย)
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความบริษัทสยามชัยเมทัลชีท จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความของห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนผล ลิสซิ่ง
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความสหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความสหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความบริษัทจำกัดศรีทอง ออโต้เซอร์วิส จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความบริษัท โมเดิร์นดี รับสร้างบ้าน
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความบริษัท เท็นโจ จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความ บริษัท ซูชิโอ จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความบริษัท ไอ สเปซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความบริษัท ธาราทิพย์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความบริษัท ธารารีเทล จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านคดีความและงานว่าความบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ฉ้อโกง ลักทรัพย์ เช็คขึ้นเงินไม่ได้) ฟอกเงิน รวมถึงคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ รวมถึง สัญญาทางปกครอง สัญญาสัมปทาน คดีพิพาทกับหน่วยงานของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นต้น
ประวัติการอบรมและบรรยาย
 • บรรยายหลักสูตรวิชาว่าความให้แก่สำนักติวตักศิลาสารคาม
 • บรรยายการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้ให้แก่พนักงานบริษัท เอสแอล ลอเยอร์ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษวิชาว่าความ คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด