ข้อมูลสมาชิก

พงศ์พันธุ์ ซาเหลา

ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน

ประวัติการศึกษา

‣ มัธยมศึกษาเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

‣ ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 33 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2550

‣ ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2555 โดยทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

‣ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 61 ลำดับที่ 16

‣ ใบอนุญาตว่าวามรุ่นที่ 30 เลขที่ใบอนุญาต 714/2552

‣ ปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพทนายความมาแล้วกว่า 11 ปี

ประวัติและประสบการณ์ทำงานส่วนตัว

‣ ทนายความในคดีของนายสรภพ ลีละเมฆินทร์ (คดีมรดก พุ่มพวง ดวงจันทร์)

‣ ทนายความในคดีของหมอกฤกษ์ คอนเฟิร์ม

‣ ทนายความในคดีไผ่ ลิกค์ (วันพอย)

‣ ว่าความคดีอาญา กว่า 100 คดี

‣ ว่าความคดีแพ่ง กว่า 200 คดี

‣ ว่าความคดีปกครองกว่า 20 คดี

‣ ว่าความในคดีแรงงานกว่า 20 คดี

‣ ทำในคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการกว่า 20 คดี

‣ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง สัญญาทางปกครอง สัญญาสัมปทาน คดีพิพาทกับหน่วยงานของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นต้น

‣ เป็นทนายความของ บริษัทสยามชัยเมทัลชีท จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนผล ลิสซิ่ง , สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จำกัด, บริษัทจำกัดศรีทอง ออโต้เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท โมเดิร์นดี รับสร้างบ้าน,บริษัท เท็นโจ จำกัด, บริษัท ซูชิโอ จำกัด , บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด,บริษัท ไอ สเปซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด,บริษัท ธาราทิพย์ จำกัด ,บริษัท ธารารีเทล จำกัด,บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)