ข้อมูลสมาชิก

จันทิมา หวานเสนาะ

ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา และงานทะเบียน

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศนียบัตร

2563 : หลักการและการจัดการสัญญาจ้างก่อสร้าง, CHULA MOOC

2562 : กฏหมายกับธุรกิจ, CHULA MOOC

2561 : ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 5208/2561

ประสบการณ์โดยสังเขป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย

ร่างสัญญา ตรวจสอบเอกสารทางกฏหมายสัญญาและข้อตกลง ตลอดจนเอกสารสำคัญทางธุรกิจ

จัดการค้นคว้าหาข้อกฏหมายเพื่อใช้ประกอบประเด็นในคดี ร่างสัญญา

ตรวจสอบเอกสารทางกฏหมายสัญญาและข้อตกลง ตลอดจนเอกสารสำคัญทางธุรกิจ รวมไปถึงการจัดเตรียมพยานหลักฐานในคดี

ประวัติการทำงาน

2562- ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย SBC International Law Associates Co.,Ltd.
 • ร่างสัญญา ตรวจสอบเอกสารทางกฏหมายสัญญาและข้อตกลง ตลอดจนเอกสารสำคัญทางธุรกิจ
 • จัดการค้นคว้าหาข้อกฏหมายเพื่อใช้ประกอบประเด็นในคดี ร่างสัญญา
 • ตรวจสอบเอกสารทางกฏหมายสัญญาและข้อตกลง ตลอดจนเอกสารสำคัญทางธุรกิจ
 • การจัดเตรียมพยานหลักฐานในคดี
2561 – 2562 นิติกร แผนกที่ปรึกษากฏหมาย Briliant Business Consultant Co.,Ltd.
 • ตรวจสอบ ร่างสัญญาทางกฏหมาย รวบรวมและจัดทำข้อสัญญา ข้อหารือทางธุรกิจ
 • จัดทำหนังสือทางกฏหมายเพื่อใช้ประกอบข้อเท็จจริง จัดทำหนังสือความเห็นทางกฏหมาย ข้อโต้แย้งทางกฏหมาย
 • งานด้านทะเบียนนิติกรรม อาทิเช่น จดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ตลอดจนเป็นผู้จดบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2559- 2560 ผู้ช่วยทนายความ Siam International Legal Advisor Co.,Ltd.
 • ร่างเอกสารทางกฏหมาย สรุปข้อกฏหมายและตรวจสอบเอกสารสัญญา
 • ผู้ช่วยก้านการจัดเตรียมข้อมูลและข้อโต้แย้งทางกฏหมาย
 • จัดการเอกสารทางกฏหมาย จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ
 • ค้นคว้าฎีกา ข้อปฏิบัติ เพื่อนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
 • เป็นผู้รับมอบอำนาจในบางขั้นตอนของการดำเนินการทางศาล