ข้อมูลสมาชิก

ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Consultant) ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถานบันการศึกษา ธนาคารและองค์กรเอกชน

สังกัด บริษัท ฮิวแมนอินเทลแลคชวล แมเนจเมนท์ จำกัด

อดีต

ตำแหน่ง : Human Resources Business Partner

สังกัด บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ความชำนาญ

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การวางระบบทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาโครงสร้างองค์กร

การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน

การพัฒนาระบบการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

การจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

การวางแผนกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

การจัดทำระบบสมรรนะหรือขีดความสามารถ (Competency)

นอกจากนี้ยังมีการบริการการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตัวอย่างหลักสูตร
  • หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการทำงาน (HR For Non-HR)
  • หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร
  • หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  • หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ
  • หลักสูตรภาวะผู้นำและกิจกรรมสัมพันธ์