ข้อมูลสมาชิก

นายวัฒนา ศักขี

ทนายความประจำบริษัท
ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 3084/2561
วุฒิการศึกษา
2562 ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน ฉบับที่ 7 กับการปรับตัวของผู้ใช้แรงงานในยุคดิจิทัล, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2561 ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานชั้นสูง หลักสูตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร, เนติบัณฑิตยสภา
2552 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 62, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2550 นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์โดยสรุป

ที่ปรึกษาโครงการ

วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

ที่ปรึกษากฎมายที่ดิน

บริหาร จัดการและประสานงานโครงการต่างๆ ในด้านการจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน

ร่างข้องบังคับ ร่างสัญญามาตรฐานของบริษัท ยุติข้อพิพาทแรงงาน รวมทั้งนำคดีขึ้นสู่ศาล

ประวัติการทำงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
 • ดำเนินงานนิติกรรมสัญญาระหว่างบริษัทในเครือ และหรือสัญญากับบุคคลภายนอกทั่วๆไป ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา ร่างและทบทวนข้อตกลง สัญญาประเภทต่างๆ ที่บริษัทลงนามร่วมกับคู่สัญญาทุกประเภท
 • ให้คำปรึกษาทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายทั้งในส่วนของการปฏิบัติตามสัญญาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการหรือธุรกรรมต่างๆของบริษัท
 • ให้คำปรึกษา วางแนวทางการต่อสู้ในส่วนงานคดีความของบริษัท และการดำเนินการในชั้นศาล ตลอดจนประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกในการดำเนินการทางกฎหมายต่างๆ เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน เป็นต้น
 • ประนีประนอม ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทคดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ กรมบังคับคดี
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ เมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ให้คำปรึกษา วางแนวทางการต่อสู้ในส่วนงานคดีความของบริษัท เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน เป็นต้น
 • ประนีประนอม ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทคดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอสซี กรุ๊ป จำกัด
 • ดำเนินคดีในชั้นศาลงานและประสานงานด้านกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 • ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ
 • ให้คำปรึกษา และความเห็นทางกฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมายสถาบันประกันภัยแห่งประเทศไทย (บริษัท ทีไอไอ จำกัด)
 • ดำเนินคดีในชั้นศาลงาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน
บริษัท เลิฟลี่ไวน์ จำกัด
 • ดำเนินคดีในชั้นศาลงาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน
ประสบการณ์ด้านการบรรยาย
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรกฎหมายแรงงานบริษัท เท็นโจ จำกัด
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรกฎหมายแรงงานบริษัท ซูชิโอ จำกัด
 • บรรยายให้แก่บุคคลทั่วไปในหลักสูตรกฎหมายพิเศษต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้น