ข้อมูลสมาชิก

วัฒนา ศักขี

ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน และคดีแรงงาน

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน ฉบับที่ 7 กับการปรับตัวของผู้ใช้แรงงานในยุคดิจิทัล, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานชั้นสูง หลักสูตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร, เนติบัณฑิตยสภา

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 62, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจดทะเบียนวิชาชีพ

ใบอนุญาตทนายความ

ประสบการณ์โดยสังเขป

ที่ปรึกษาโครงการ

วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

ที่ปรึกษากฎมายที่ดิน

บริหาร จัดการและประสานงานโครงการต่างๆ ในด้านการจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน

ร่างข้องบังคับ ร่างสัญญามาตรฐานของบริษัท ยุติข้อพิพาทแรงงาน รวมทั้งนำคดีขึ้นสู่ศาล

ประสบการณ์

ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความบริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
 • ให้คำปรึกษาคดีแรงงาน
 • เจรจาไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน
 • ฟ้องคดีและยื่นคำให้การต่อสู้คดีแรงงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความบริษัท อาโครม่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • ให้คำปรึกษาคดีแรงงาน
 • เจรจาไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด(มหาชน)
 • ให้คำปรึกษาคดีแรงงาน
 • เจรจาไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน
 • ฟ้องคดีและยื่นคำให้การต่อสู้คดีแรงงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความบริษัท โน เมจิก เอเชีย จำกัด
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • ตรวจร่างสัญญา ต่าง ๆของบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
 • กำกับดูแลงานนิติกรรมสัญญา/คดีความ
 • กำกับดูแลงานประสานงานราชการ/สถาบันการเงิน
 • กำกับดูแลงานสินเชื่อของบริษัท
 • กำกับดูแลงานเร่งรัดหนี้สิน/เร่งรัดโอนกรรมสิทธิ์
 • กำกับดูแลงานค้าที่ดิน/จัดสรรที่ดิน/อาคารชุด
 • กำกับดูแลงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
 • กำกับดูแลงานทะเบียนพาณิชย์
ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน)
 • เป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา ร่างและทบทวนข้อตกลง สัญญา ประเภทต่าง ๆที่บริษัทลงนามร่วมกับคู่สัญญาทุกประเภท
 • ให้คำปรึกษาทั่ว ๆไปที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายทั้งในส่วนของการปฏิบัติตาม สัญญาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการหรือธุรกรรมต่าง ๆของบริษัท
 • ให้คำปรึกษา วางแนวทางการต่อสู้ในส่วนงานคดีความ และการดำเนินการในชั้นศาล เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน เป็นต้น
 • ประนีประนอม ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทคดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
 • เป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา ร่างและทบทวนข้อตกลง สัญญา ประเภทต่าง ๆที่บริษัทลงนามร่วมกับคู่สัญญาทุกประเภท
 • ให้คำปรึกษาทั่ว ๆไปที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายทั้งในส่วนของการปฏิบัติตาม สัญญาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการหรือธุรกรรมต่าง ๆของบริษัท
 • ให้คำปรึกษา วางแนวทางการต่อสู้ในส่วนงานคดีความ และการดำเนินการในชั้นศาล เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน เป็นต้น
 • ประนีประนอม ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทคดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว
เจ้าหน้าที่นิติกรรมและจดทะเบียนสิทธิธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 • จัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินทุกประเภท
 • ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในการดำเนินกิจการของธนาคาร
 • จดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท