ข้อมูลสมาชิก

ยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น

ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา การบริหารสัญญาและกฏหมายแรงงาน

ประวัติการศึกษา

2563 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่องค์กรยุคใหม่, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2561 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ, วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย
2561 ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
2561 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการบริหารและจัดการโครงการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560 ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษีอากรชั้นสูง, สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์
2554 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารงานยุติธรรม
2553 ทนายความผู้รับรองเอกสาร และลายมือชื่อ (Notarial Service Attorney) ,สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์
2553 หลักสูตรวิชาว่าความ, สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์
2551 นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์

Legal Counselor of W Food Solutions Company Limited
 • ผู้บรรยายกฎหมายแรงงานและการปรับใช้กับองค์กร
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
Legal Counselor of Shushi-o Company Limited
 • ผู้บรรยายกฎหมายแรงงานและการปรับใช้กับองค์กร
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ฟ้องคดีแรงงาน
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
Legal Counselor of TENJO Company Limited
 • ผู้บรรยายกฎหมายแรงงานและการปรับใช้กับองค์กร
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ฟ้องคดีแรงงาน
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
Legal Counselor of Billion business consultant Company Limited
 • ผู้บรรยายกฎหมายแรงงานและการปรับใช้กับองค์กร
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ฟ้องคดีแรงงาน
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
Legal Counselor of Team Consulting Engineering and management, Ltd.
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ฟ้องคดีแรงงาน
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
Legal Counselor of Propertist Company Limited
 • ผู้บรรยายกฎหมายแรงงานและการปรับใช้กับองค์กร
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ฟ้องคดีแรงงาน
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัท
Lawyer
 • ร่าง ตรวจสอบ ข้อบังคับบริษัท และร่างสัญญาจ้างพนักงานในกลุ่มต่างๆ
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ฟ้องคดีแรงงาน
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างๆของบริษัทลูกค้า