ทีมงานของเรา

นางสาวยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น
ทนายความประจำบริษัท
นายวัฒนา ศักขี
ทนายความประจำบริษัท
ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล
จันทิมา หวานเสนาะ
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา และงานทะเบียน
นายพงศ์พันธุ์ ซาเหลา
ทนายความประจำบริษัท
เทพรัตน์ สุวรรณรัต
ที่ปรึกษากฏหมาย
นางสาวชนิกา แก้วรัตน์
ทนายความประจำบริษัท