ทีมงานของเรา

ยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา การบริหารสัญญาและกฏหมายแรงงาน
วัฒนา ศักขี
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน และคดีแรงงาน
ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล
จันทิมา หวานเสนาะ
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา และงานทะเบียน
พงศ์พันธุ์ ซาเหลา
ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน
เทพรัตน์ สุวรรณรัต
ที่ปรึกษากฏหมายและผู้เชี่ยวชาญคดีแรงงาน