บริการด้านงานฝึกอบรม

บริการของเรา

บริการด้านงานฝึกอบรม

เราให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และมีบริการด้านจัดฝึกอบรบสำหรับบุคคลากรในองค์กร

ฝึกอบรมด้านกฏหมาย

บริการจัดอบรมด้านกฏหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล

บริการจัดอบรม in house training ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ฝ่ายบุคคลต้องรู้

ฝึกอบรมการสรรหาบุคคล

บริการด้านการสรรหา และการคัดเลือกบุคคลากร

การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

บริการฝึกอบรมการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน

การบริหารแรงงานสัมพันธ์

บริการจัดด้านการบริหารและจัดการแรงงานสัมพันธ์

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร

บริการจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากรในองค์กร

shape
shape