บริการด้านคดีแรงงาน

บริการด้านคดีแรงงาน

บริการด้านคดีแรงงาน

ข้อมูลงานบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และคดีความด้านคดีแรงงาน

คดีแรงงาน คือ คดีที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งบริษัท ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น จำกัด จึงตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินคดีโดยให้ความสำคัญกับทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ในทุกขั้นตอนการดำเนินคดี

ตัวอย่างคดีแรงงาน ที่เป็นข้อขัดแย้ง หรือผิดสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมีดังนี้

ลูกจ้างฟ้องเรียกให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยกรณีออกจากงานโดยไม่มีความผิด
ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
นายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน
คดีที่นายจ้างฟ้องลูกจ้างว่ากระทำความผิดตามกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์
นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้าง เช่น ทำงานให้กับบริษัทคู่แข่ง หรือ เปิดกิจการแข่งขันกับกิจการของนายจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้นอกจากความตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในวิชาชีพทนายความ คลินิกกฎหมายแรงงานยังตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารบุคลากรในองค์รกรอีกด้วย เพราะองค์กรจะพัฒนาก้าวไกลได้ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ ในองค์กรจะส่วนช่วยในการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยากร่วมงานกับองค์กรในระยะยาวได้ และสามารถสร้างความภักดีกับองค์กรได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นคลินิกกฎหมายแรงงาน จึงได้รวบรวมงานบริการที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านกฎหมายและด้านบริหารไว้ อย่างครบถ้วน เพื่อการสร้างสรรค์และบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละองค์กร

บริการของเรา

บริการด้านสัญญาและที่ปรึกษากฏหมาย

เราให้บริการด้านสัญญา การทำสัญญา ร่างสัญญ และที่ปรึกษากฏหมาย

ให้คำปรึกษาด้านสัญญา

ให้บริการด้านที่ปรึกษาและคำแนะนำทางกฏหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฏหมาย

ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

การบริการทางกฏหมายอื่นๆเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆแก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท

shape
shape