ทีมงานที่ปรึกษา

นางสาวณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ
อาจารย์พิเศษภาควิชา
ตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล