กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงาน6 เรื่อง ที่นายจ้าง..”มักเข้าใจผิด”

12 November 2023
6 เรื่อง ที่นายจ้าง..”มักเข้าใจผิด”
.
1. การต่อโปร (ขยายช่วงทดลองงาน) ออกไปเรื่อยๆ ไม่ทำให้ ไม่เสียค่าชดเชยและค่าตกใจ ถ้าเลิกจ้างไม่ถูกต้อง
.
2. บอกเลิกจ้าง ถ้าไม่บอกหรือบอกไม่ครบก่อนหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง ต้องจ่ายค่าตกใจ
.
3. นายจ้างจัดวันหยุดต่ำกว่ากฎหมายกำหนดไม่ได้
.
4. หนังสือเตือน ต้องครบองค์ประกอบการเตือน ไม่เช่นนั้นอาจไม่มีผลตามเจตนาการเตือน
.
5. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ตาม พรบ.แรงงาน ร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นที่ค้างชำระ นับแต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
.
6. การทำสัญญาปีต่อปี ไม่ได้ทำให้หยุดการนับอายุการทำงานต่อเนื่อง (ต้องดูรายละเอียดในการจ้างให้ดี)