กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานมนุษย์เงินเดือน เกษียณแล้วจะได้เงินอะไรบ้าง?

12 November 2023

มนุษย์เงินเดือน เกษียณแล้วจะได้เงินอะไรบ้าง?

1) เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน :
การเกษียณจากการทำงานถือเป็นการเลิกจ้างอย่างหนึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างในกรณีที่เลิกจ้างซึ่งรวมถึงกรณีเกษียณอายุด้วย จะได้เท่าไหร่ก็ดูจากอายุงาน ถ้านายจ้างไม่จ่ายให้ติดต่อพนักงานตรวจแรงงานท้องที่ที่ทำงาน

2) เงินชราภาพจากประกันสังคม : โดยสิทธิที่จะได้รับจะเกิดขึ้นเมื่อเกษียณอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และไม่ได้เป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมแล้ว สามารถติดต่อรับเงินได้ภายใน 2 ปี

3) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : ต้องยื่นคำขอหรือลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อน