กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานJOB FAMILY คืออะไร ?

5 October 2023
JOB FAMILY คืออะไร ??
เคยคิดหรือไม่ว่าพนักงานจะเติบโตภายในองค์กรต่อไปได้อย่างไร?🚀
หลายๆบริษัทฯมักจะมีการวางแผนและพัฒนาพนักงานด้วยการจัดกลุ่มความสามารถเชิงสมรรถนะ เพื่อวางโครงสร้างองค์กร และวางรูปแบบของการพัฒนา “คน” ให้เหมาะสมกับความรู้และความสามารถ เพื่อให้พนักงานได้มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) และเป็นการสร้างให้พนักงานเห็นคุณค่าของการพัฒนาตัวเอง และเป้าหมายในการทำงาน
ซึ่งในการจัดการดังกล่าวหลายๆบริษัทจะต้องเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งการจัดกลุ่มงาน หรือที่เคยได้ยินว่า “Job family” เป็นส่วนที่บริษัทควรคำนึงถึงเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างให้เหมาะกับลักษณะของธุรกิจ
  Job family คือ การแบ่งกลุ่มตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรที่มีลักษณะ ทักษะ และความรับผิดชอบคล้ายคลึงกัน ตำแหน่งงานเหล่านี้มักจัดอยู่ในหมวดหมู่หรือสาขากว้างๆ เดียวกัน และอาจมีระดับความอาวุโสหรือความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป
ตัวอย่างเช่น ภายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กลุ่มงานอาจมีตำแหน่งต่างๆ เช่น:
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ผู้ดูแลระบบ
วิศวกรเครือข่าย
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
แต่ละตำแหน่งเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มงานไอที แต่อาจมีความรับผิดชอบและความต้องการทักษะที่แตกต่างกัน ภายในกลุ่มงานเดียวกัน อาจมีบทบาทระดับจูเนียร์ ระดับกลาง และระดับอาวุโสที่สะท้อนถึงระดับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน
ขั้นตอนของการจัดกลุ่มงาน (Job Family) เป็นการจัดแบ่งกลุ่มงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของตำแหน่งงานใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยวิเคราะห์จากคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งงานที่จัดทำขึ้น โดยการจัดกลุ่มงานมีวิธีการที่สำคัญดังต่อไปนี้
  ศึกษาขอบเขตหน้าที่งาน (Scope of Work) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน (Job Specification)
การจัดแบ่งกลุ่มงาน (Job Family) โดยพิจารณาจัดกลุ่มงานจากงานที่มีความสามารถ (Competency) ที่คล้ายคลึงกันควรจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
การจัดแบ่งกลุ่มงานย่อย (Sub Group) ของแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) ที่กำหนดขึ้น
ข้อดีของการทำ Job Family ทำให้พนักงานสามารถเห็นเส้นทางที่กำหนดไว้สำหรับความก้าวหน้าในอาชีพของตน และเข้าใจทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการย้ายจากบทบาทหนึ่งไปอีกบทบาทหนึ่ง
ทั้งนี้บริษัทยังสามารถที่จะพิจารณาถึงพนักงานที่มีศักยภาพสำหรับบทบาทผู้นำในอนาคตภายในองค์กร และวางแผนในการพัฒนาเพื่อมอบโอกาสในการเติบโตต่อไป
การที่บริษัทจะดำเนินการในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือการดำเนินการใดๆ ที่พนักงานอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่ หรือเพิ่มเติมความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น บริษัทก็จะต้องพิจารณา และให้ความสำคัญในการสื่อสาร และการทำความเข้าใจ รวมถึงต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ดูโปร่งใส และเป็นธรรม มีการเตรียมพร้อมให้กับพนักงาน ใช้ระบบและกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลุ่มงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะมีความสอดคล้องและยุติธรรม ก่อนการปรับเปลี่ยนเพื่อไม่เกิดความเข้าใจผิดต่อพนักงานว่าเป็นการกลั่นแกล้ง หรือจงใจบีบให้ออก ซึ่งอาจจะนำมาสู่การฟ้องร้องในภายหลังกันได้
เดี๋ยวจะกลายเป็นเอ็ดดูเขา เอ็นบริษัทขาด เอาล่ะนะ