กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานลูกจ้าง subcontract ขโมยของ!! นายจ้างตัวจริงที่ส่งไป ต้องรับผิดหรือไม่…มีข้อยกเว้นหรือเปล่า

5 October 2023
ลูกจ้าง subcontract ขโมยของ!! นายจ้างตัวจริงที่ส่งไป ต้องรับผิดหรือไม่…มีข้อยกเว้นหรือเปล่า
คำถามนี้เป็นคำถามที่โคตรเห็นใจนายจ้าง ที่ส่งไปแล้วก็นายจ้างที่ถูกขโมยของเพราะผู้ที่เข้ามาปรึกษา ก็ท้อใจบอกว่าจ้างพนักงานส่งไปทำงานให้ไม่คิดว่าเขาจะเป็นขโมยค่ะโจรแล้วไปขโมยสินค้าตั้งเยอะบริษัทจะเอาที่ไหนไปรับผิดชอบกรณีนี้กฎหมายว่าไว้ว่ายังไงเดี๋ยวมาอ่านกันนะคะ
เมื่อลูกจ้างกระทำความผิดต่อบุคคลภายนอก นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบด้วย เนื่องจากหน้าที่สำคัญของนายจ้างคือการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างเข้าทำงาน หากลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ดี ไม่อบรมสั่งสอน เพราะการทำงานของลูกจ้างเปรียบเสมือนนายจ้างเป็นผู้กระทำเอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 บัญญัติว่านายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำในทางการจ้างนั้น และ มาตรา 426 บัญญัติว่า นายจ้างซึ่งได้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น
ตามมาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่าลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานได้กระทำละเมิด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น นายจ้างต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม โดยเป็นความรับผิดอย่างเด็ดขาด ไม่สามารถปฏิเสธได้ (คำพิพากษา 3757/2553)
อย่างไรก็ตามหากเป็นการกำหนดไว้ในข้อสัญญาว่านายจ้าง ที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ที่เป็นผู้ควบคุมการทำงานและรับผิดชอบความเสียหายเอง (หากมี) หากมีกำหนดไว้แบบนี้นายจ้างที่ส่งไปจึงจะมีข้อหยิบยกขึ้นมาอ้างในการไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวก็ได้เช่นกัน
ติดต่องานสอน คดีความ ที่ปรึกษา
INBox / info@legalclinic.co.th