กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย = ทำทุกอย่างครอบจักรวาล ใช่เหรอ?

5 October 2023
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย = ทำทุกอย่างครอบจักรวาล ใช่เหรอ?
อย่างที่รู้ๆกันว่าในขอบเขตงาน (Job descriptions) มักจะมีคำว่า “Other tasks as assigned” หรือ “ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย” ดังนั้น ประโยคนี้จึง ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างว่า ไม่ว่าฉันจะสั่งอะไรเธอก็ต้องทำ!! ลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะ ถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะถูกหาว่า ขัดขืนคำสั่ง จะให้ฝ่ายบุคคลออก Warning นะ
เจอแบบนี้ฝ่ายบุคคลถ้าไปรับคำสั่งแล้วทำตามหัวหน้างานล่ะก็ อยากจะส่งเพลง มิลลิ ให้ว่า “พักก่อน ทนายอยากให้เธอพักผ่อน” พักก่อนแล้วมาตั้งสติ คำครอบจักรวาลอย่างคำว่า “งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย”
นายจ้างต้องเข้าใจนะคะว่าถ้อยคำดังกล่าว ไม่ได้บังคับใช้ได้ครอบจักรวาลและการที่นายจ้างจะมาเพิ่มความรับผิดชอบแก่ลูกจ้าง อาจจะกลายเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฎีกา635/2534)
โดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 14/1 สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและ พอสมควรแก่กรณี
ดังนั้น ในการมอบหมายงานควรชี้แจงและตกลงให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นหรือหากมีการมอบหมายงานเพิ่มก็ควรจะเกี่ยว เนื่องกับงานเดิมไม่ได้เพิ่มภาระให้กับลูกจ้างเกินสมควร หรทอหหากจะมีการมอบหมาย หรือเพิ่มเติมหน้าที่ ที่ต่างออกไปหรือเพิ่มภาระเกินสมควรก็ ควรที่จะได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน นอกจากจะได้งานที่มีประสิทธิภาพเพราะลูกจ้างเต็มใจที่จะทำแล้ว ยังไม่สุ่มเสี่ยงต่อการต้องเสียทั้งเงิน และเวลา ไปสู้กันในศาลอีกด้วยนะ