กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานลูกจ้างยินยอมลาออกและรับเงินตามที่นายจ้างเสนอ พร้อมเซนสละสิทธิฟ้อง “เรียกร้องไม่ได้แล้ว”

11 June 2023
ลูกจ้างยินยอมลาออกและรับเงินตามที่นายจ้างเสนอ
พร้อมเซนสละสิทธิฟ้อง”เรียกร้องไม่ได้แล้ว”
ในคดีหนึ่ง นายจ้างเรียกลูกจ้างมาคุย ว่าเราไปกันต่อไม่ได้ ให้ลาออกไปลูกจ้างตกลงลาออก *โดยแลกกับการรับเงินช่วยเหลือตามที่นายจ้างเสนอ * และ พร้อมทําข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้อง ต่อมาพึ่งมาทราบว่าการลาออก โดยไม่เต็มใจ ก็เข้าข่ายเลิกจ้าง กรณีแบบนี้ลูกจ้างจะฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอีกได้หรือไม่
มาพิจารณาอย่างเป็นกลาง… การที่นายจ้างเสนอลูกจ้างตกลงรับเงินและเซนเอกสารสละสิทธิ์ ข้อตกลงดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ
แม้จะทําสัญญาในขณะที่ยังเป็นลูกจ้าง แต่ลูกจ้างก็มีอิสระที่จะตัดสินใจได้ว่าจะรับเงินช่วยเหลือหรือไม่ยอมรับและให้นายจ้างเลิกจ้าง แล้วไปใช้สิทธิเรียกร้องตามต้องการ
ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีผลผูกพัน ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินใดๆ จากนายจ้างอีก
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษเลขที่ 1742/2562