กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานลาออกหนีความผิด นายจ้างก็ยังมีสิทธิ์”ไล่ออก”อยู่ดี

22 May 2023
ลาออกหนีความผิด
นายจ้างก็ยังมีสิทธิ์”ไล่ออก”อยู่ดี
บางคนงงนะว่าเอ้าจะลาออกหรือไล่ออกก็ไม่เห็นเป็นไรไหนๆก็จะออก
ไม่เหมือนกันนะคะ ในเรื่องสิทธิ์ จากของประกันสังคมเรื่องประวัติการทำงานก็แตกต่างกันอยู่แล้วโดยในกรณีลาออกหนีความผิดนี้ เคยเกิดมีขึ้นในฎีกาที่ 6998/2557
ลูกจ้างคาดหมายได้ว่าศาลแรงงานกลางอาจจะอนุญาตให้บริษัทลงโทษลูกจ้างโดยการไล่ออกหรือเลิกจ้าง ลูกจ้างจึงชิงลาออกซะเลยเพื่อไม่ให้กระบวนการพิจารณาในการขอลงโทษกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายดำเนินต่อไปได้
พฤติการณ์ทั้งหลายส่อให้เห็นถึงความไม่สุจริตในการลาออกของลูกจ้างเอง เพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์จากการลาออก เนื่องจากหากถูกเลิกจ้างหรือไล่ออกเพราะเหตุทุจริต ย่อมทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิที่จะได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่อาจจะได้รับตามกฎหมาย จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอา ศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างผิดทำนองคลองธรรมและขัดต่อต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แม้นายจ้างจะมีคำสั่งเลิกจ้างหลังจากลูกจ้างลาออก แต่ลูกจ้างอาศัยเหตุลาออกดังกล่าว มาเป็นมูลฟ้องร้องคดีนี้เพื่อให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างของเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเช่นนี้ ย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 จึงไม่อาจอ้างเหตุจากการลาออกโดยไม่สุจริตมาขอเพิกถอนคำสั่งไล่ออกเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการลาออกและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ได้