กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างไม่มอบหมายงานหรือสั่งงานให้ลูกจ้างทำ นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง

10 May 2023
นายจ้างไม่มอบหมายงานหรือสั่งงานให้ลูกจ้างทำ นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
หลายครั้งต่อหลายครั้งที่มักเจอคดีในลักษณะที่ว่า นายจ้างบอกว่าลูกจ้างไม่ทำงานให้แก่นายจ้างแล้วลูกจ้างก็หายไปเลย บางครั้งก็เลิกจ้างเพราะขาดเงินเกินกว่า 3 วันติดต่อกันก็มี แต่พอถามฝั่งลูกจ้างก็จะอ้างว่า นายจ้างบอกว่าให้อยู่บ้านไปก่อนเพราะไม่มีงานให้ทำ เสร็จแล้วก็ทำเนียนหายไปเลย ไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีในลักษณะนี้ ศาลฎีกาได้วางหลักไว้ว่า “การมอบหมายหรือสั่งการให้ลูกจ้างทำงานเป็นสิทธิของนายจ้าง การที่นายจ้างไม่อาจมอบหมายงานหรือสั่งงานให้ลูกจ้างทำ ทั้งที่ลูกจ้างมีความพร้อมที่จะทำงานให้แก่นายจ้างนั้น นายจ้างยังต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ตกลงจ้างนั้น นายจ้างจะยกขึ้นเป็นเหตุอ้างว่าไม่มีงานให้ลูกจ้างทำจึงไม่จ่ายค่าจ้างไม่ได้” ดังนั้นเมื่อนายจ้างไม่มีงานให้ลูกจ้าง มิใช่กรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานให้แก่นายจ้างได้
เพราะฉะนั้นนายจ้างต้องเข้าใจว่า นายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาลูกจ้างและมีหน้าที่หางานให้ลูกจ้างทำ ดังนั้นการที่นายจ้างไม่มีงานให้ลูกจ้างทำ จะมาอ้างว่าลูกจ้างไม่ทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างไม่ได้
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15503/2558)