กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างไม่คืนหลักประกันทำไงดี รึกว่าจะได้คืนก็โคตรนาน เรียกดอกเบี้ยไหมคะพี่ทนาย ?

21 April 2023
นายจ้างไม่คืนหลักประกันทำไงดี รึกว่าจะได้คืนก็โคตรนาน เรียกดอกเบี้ยไหมคะพี่ทนาย ?
นอกจากเรื่องเรียกหลักประกัน ไม่ถูกต้องแล้ว เรื่องปัญหาการคืนหลักประกันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มีคน inbox เข้ามาเยอะ
โดยก่อนอื่นควรจะต้องทราบก่อนว่านายจ้างมีหน้าที่คือหลักประกันเมื่อใด
โดยพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 วรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายใน7 วันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี”
ดังนั้น หากนายจ้างไม่คืนหลักประกัน ภายในกำหนดเวลา 7 วันนับแต่วันเลิกจ้าง กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัด ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และถ้าการไม่คืน เป็นความจงใจหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร นายจ้างจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 15 ของทุกระยะเวลา 7 วัน จนกว่าจะจ่ายครบ
ส่วนนายจ้างที่บอกว่าในสัญญาก็เขียนไว้ว่าจะคืนภายใน 6 เดือนหรือภายใน 1 ปีแบบนี้ยังต้องคืนภายใน 7 วันอีกหรือไม่เพราะลูกจ้างก็เซ็นรับทราบไปแล้ว
กรณีนี้ถือได้ว่าเป็นการทำสัญญาที่ขัดกับความสงบเรียบร้อยจึงไม่มีผลบังคับใช้นายจ้างยังต้องคืนภายใน 7 วันนะคะ