กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้าง…หักค่าธรรมเนียมธนาคารออกจากค่าจ้างได้หรือไม่ ?

10 April 2023
นายจ้างหักค่าธรรมเนียมธนาคารออกจากค่าจ้างได้หรือไม่ ?
ในคดีเรื่องหนึ่ง นายจ้างได้หักค่าจ้าง 10 บาท เป็นเวลา 21 เดือน เป็นค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารในการโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างแต่ละคน
กรณีเช่นนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การหักเงินดังกล่าวไม่ใช่หนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการอันเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว ตามมาตรา 76 (3) พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ นายจ้างจะหักค่าจ้างของลูกจ้างไม่ได้ การหักค่าจ้างดังกล่าวจึงไม่ชอบ ต้องคืนค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ให้กับลูกจ้าง
คำพิพากษาฎีกาที่ 14541-14551/2557