กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานแก้ไขข้อบังคับ ไม่ต้องส่งไปที่ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

3 April 2023
แก้ไขข้อบังคับ ไม่ต้องส่งไปที่ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
มีเพื่อนๆสอบถามมาทาง inbox ว่า ที่ปรึกษามีการแก้ไขข้อบังคับให้เป็นปัจจุบันทั้งในเรื่องของการกำหนดนิยามวันลาต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงความผิดในหมวดวินัยจึงมีประเด็นว่าในกรณีที่แก้ไขข้อบังคับดังกล่าวแล้วจะต้องนำส่งกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานหรือเปล่าเพราะไปฟัง บางท่านมาก็บอกว่าต้องส่งบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องส่ง
พรบคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ในมาตรา 108 ว่า ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยข้อบังคับนั้นก็จะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดประมาณ 8 ข้อ โดยให้นายจ้างประกาศให้ใช้ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันได้ 10 คนขึ้นไป โดยให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ณสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลาและให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผยณสถานทำงานของลูกจ้างหรือเพิ่มเติมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้เพื่อให้ลูกจ้างได้รับทราบและเข้าถึงได้โดยสะดวก จากข้อความดังกล่าว ก็จะเห็นว่าไม่ต้องส่งไปที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกฎหมายกำหนดให้นายจ้างจัดเก็บไว้ณสถานประกอบกิจการและการปิดประกาศก็ต้องชัดเจนให้ลูกจ้างรับทราบเท่านั้นค่ะ