กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานจะลาออก ต้องอ่าน !!

23 March 2023
จะลาออกต้องอ่าน!!
มีถามกันเข้ามาใน inbox เพจทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอลาออกแต่นายจ้างไม่อนุมัติ ขอลาออกแต่บอกล่วงหน้าไม่ครบ งวดสุดท้ายนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือน หรือแม้แต่นายจ้างไม่ให้ใช้แบบฟอร์มลาออก ดังนั้นลาออกต้องอ่านโพสต์นี้นะคะ
1. การลาออกเป็นการแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างโดยลูกจ้าง ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ขอบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานกับนายจ้าง มีผลทำให้สัญญาจ้างแรงงานเป็นนสิ้นสุดลง (คำพิพากษาฎีกาที่6048-6051/2546)
2.เมื่อแสดงเจตนาลาออกแล้ว จะถอนไม่ได้ ยกเว้นนายจ้างยินยอม การลาออกถือเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวมีผลเมื่ออีกฝ่ายคือนายจ้างและรับทราบการแสดงเจตนา นั้นเมื่อแสดงเจตนาลาออกและนายจ้างได้รับทราบเจตนาดังกล่าวแล้วลูกจ้างจะถอนการแสดงเจตนาโดยที่อีกฝ่ายหนึ่ง
ไม่ยินยอมไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 386 (คำพิพากษาฎีกาที่1900/2542)
3.ก่อนการลาอกมีผล ลูกจ้างยังมีสถานะเป็นลูกจ้างหากทำผิดนายจ้างเลิกจ้างได้ เมื่อลูกจ้างยื่นใบลาออก นายจ้างอนุมัติการลาออกแล้ว แต่ในระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาพันสภาพจากการเป็นลูกจ้างตามที่กำหนดไว้ในใบลาออก หากลูกจ้างกระทำผิดฝ่าฝืนคำสั่งระเบียบข้อปังคับการทำงานของนายจ้าง นายจ้างมีสิทธิ์ลงโทษทางวินัยและเลิกจ้างได้ (คำพิพากษาฎีกาที่1919/2546)
4.นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนครบกำหนดในใบลาออกไม่ใช่การเลิกจ้าง ศาลฎีกาเคยตัดสินว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะการลาออกไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ทั้งนี้ เพราะลูกจ้างเป็นฝ่ายแสดงเจตนาขอบอกเลิกสัญญาจ้างก่อน แม้นายจ้างไม่ได้แสดงเจตนาอะไรสัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อถึงวันที่ระบุให้ใบลาออกมีผล แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนถึงวันดังกล่าวตามที่ลูกจ้างประสงค์ โดยลูกจ้างไม่มีความผิดก็มีผลทำให้ลูกจ้างเสียหายเพียงเท่าที่ไม่รับค่าจ้างจนถึงวันที่ลูกจ้างประสงค์จะออกเท่านั้น จึงมิใช่การเลิกจ้าง (คำพิพากษาฎีกาที่
10161/2551)
5.นายจ้างให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกไว้ล่วงหน้า ไม่มีผลใช้บังคับ การที่นายจ้างให้ลูกจ้างลงชื่อ
ในใบลาออกที่ไม่กรอกข้อความ ทำขึ้นเพื่อให้นายจ้างมีสิทธิไล่ลูกจ้างออกจากงานได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นต่ำตามกฎหมาย ถือว่าทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย
เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับ
6.การลาอก ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากนายจ้างแต่หากลูกจ้างลาออกโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรือลาออกโดยไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ลูกจ้างอาจจะถูกนายจ้างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ แต่นายจ้างจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าการลาออกของลูกจ้างดังกล่าวนั้น นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างไร
(คำพิพากษาฎีกาที่10614/2558)
7.เมื่อลูกจ้างลาออก ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (ค่าตกใจ )ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยและไม่ได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม เพราะลูกจ้างจะได้รับเงินเหล่านี้ก็ต่อเมื่อถูก นายจ้างเลิกจ้างโดยที่ไม่มีความผิดเท่านั้น
นี่คือคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการลาออกแต่ก็เป็นคำถามที่พบเจอบ่อยใน Inbox ของเพจ… ซึ่งหลายคนก็ต้องการคำตอบแบบเร่งด่วน เช่น admin ติดต่อไปแล้วว่าเราอ่านหน้าเพจนะคะเรื่องนี้พี่เขียนไปเลยทั้งผู้สอบถามก็ตอบกลับมาว่าอันนี้ด่วนนะคะ… ใครมาลักษณะนี้เลขบัญชีพร้อมนะ โอนด่วนก็ตอบด่วนได้เหมือนกัน
อ่านไว้เถอะความรู้ให้ผ่านหูผ่านตาอ่านสักรอบนึงก็ยังดี อย่าไปรู้แค่ในวันที่จำเป็นต้องใช้เลยรู้ประดับชีวิตไว้ อาจจะไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ก็แนะนำเพื่อนแนะนำคนอื่นได้