กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายครอบครัวกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์รู้หรือไม่? ทรัพย์สินของสามีภรรยาจะไม่เป็นสินสมรสก็ได้ ถ้าทำสัญญาก่อนสมรส

3 March 2023
รู้หรือไม่? ทรัพย์สินของสามีภรรยาจะไม่เป็นสินสมรสก็ได้ ถ้าทำสัญญาก่อนสมรส
คิดจะตกลงปลงใจกับใครสักคน แต่ก็กังวลว่าหากจดทะเบียนสมรสไปแล้ว ทรัพย์สินต่างๆที่เราหาได้หลังจากจดทะเบียนจะกลายเป็นสินสมรส หรือต้องรับผิดชอบหนี้ร่วมกับคู่สมรส ทนายมีคำแนะนำ คือ “สัญญาก่อนสมรส” เพื่อเป็นการตกลงเรื่องทรัพย์สินที่จะเป็นสินสมรส การกระทำ ภาระหนี้ของคู่สมรส โดยต้องทำสัญญาก่อนการจดทะเบียนสมรส
ทั้งนี้ สัญญาก่อนสมรสนั้น กฎหมายกำหนดให้ คู่สมรสที่จะจดข้อสัญญากันไว้ในทะเบียนสมรสต้องทำดังต่อไปนี้
1. จะต้องจดแจ้งข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส
2. ต้องทำเป็นหนังสือและคู่สมรสทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อ
3. ต้องมีพยานอย่างน้อย 2 คน
4. ต้องนำสัญญาแนบท้ายทะเบียนสมรสและต้องระบุในทะเบียนสมรสว่ามีสัญญาแนบท้ายไว้ด้วย
หากไม่ให้ครบตามแบบที่กำหนด สัญญาจะเป็นโฆมะ ไม่มีผลบังคับนะคะ