กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เป็นเอกสารราชการ ไม่ใช่เอกสารสิทธิ

23 January 2023
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เป็นเอกสารราชการไม่ใช่เอกสารสิทธิ
คำพิพากษาฎีกาที่ 912/2564 ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(แบบ ป.4) มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้อาวุธปืนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 เป็นเพียงเอกสารราชการไม่ใช่เอกสารสิทธิตาม ป.อ.มาตรา 1(9)
หมายเหตุ : ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เอกสารสิทธิ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิ หรือระงับซึ่งสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(แบบ ป.4) เป็นเพียงเอกสารซึ่งนายทะเบียนอาวุธปืนออกให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตต้องยื่นคำขอและผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(แบบ ป.4) ไม่อาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้