กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานลูกจ้างทำผิดสัญญารักษาความลับทางการค้า ที่มีข้อห้ามลูกจ้างทำงานหรือประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้างในเขตกรุงเทพและปริมณฑลภายใน 2 ปี นายจ้างฟ้องได้หรือไม่?

1 January 2023
ลูกจ้างทำผิดสัญญารักษาความลับทางการค้า ที่มีข้อห้ามลูกจ้างทำงานหรือประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้างในเขตกรุงเทพและปริมณฑลภายใน 2 ปี นายจ้างฟ้องได้หรือไม่?
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3892/2557
นายจ้างฟ้องลูกจ้างซึ่งเป็นลูกจ้างให้รับผิดตามสัญญาที่ห้ามจำเลยเข้าทำงานหรือทำการแข่งขันกับโจทก์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเวลา 2 ปี นับแต่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ต้องจ่ายค่าเสียหายตามความเป็นจริงแต่ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน แต่นายจ้างและลูกจ้างอุทธรณ์
ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อพิจารณาประเภทธุรกิจการค้าและตำแหน่งลูกจ้างดังกล่าว นายจ้างจึงมีสิทธิตามสมควรที่จะป้องกันสงวนรักษาข้อมูลและความลับในทางการค้าเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสัญญาไม่ตกเป็นโมฆะ ซึ่งการกำหนดค่าเสียหายจากการผิดสัญญาไว้ล่วงหน้าเป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 379 ถ้าสูงเกินส่วนศาลย่อมมีอำนาจลดลงได้โดยคำนึงถึงทางได้เสียของนายจ้างด้วยกฎหมายตามมาตรา 383