กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานล็อคคอเซนไม่ให้เวลาทบทวนตัดสินใจ แม้มีลายเซ็นว่าลูกจ้างไม่ติดใจเรียกร้อง ลูกจ้างก็ยังฟ้องได้

4 December 2022
ล็อคคอเซนไม่ให้เวลาทบทวนตัดสินใจ แม้มีลายเซ็นว่าลูกจ้างไม่ติดใจเรียกร้อง ลูกจ้างก็ยังฟ้องได้
นายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้ำงกับพวกโดยเรียกเข้าไปรับเช็คค่าชดเชยและเงินอื่นๆ เป็น ชุดๆ พร้อมจัดเตรียมเอกสารมีข้อความว่าลูกจ้างไม่ติดใจเรียกค่ำเสียหายใดๆ อีก ทั้งหมดใช้เวลาดำเนินการชุดละเพียง 20 นาทีพฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อว่าลูกจ้างไม่สามารถใช้วิจารณาญาณตัดสินใจ ในการลงลายมือชื่อในช่วงเวลาอันสั้นได้อย่างถูกต้อง ข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหหายใดๆ จึงไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ลูกจ้างจึงฟ้องค่ำเสียหายาจาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้
ใครอยากอ่านฎีกาเต็มไปได้ที่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10265/2558