กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างไล่ออกไม่จ่ายค่าชดเชย เพราะลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งไม่ยอมทำ OT ได้ไหม ?

28 November 2022
นายจ้างไล่ออกไม่จ่ายค่าชดเชย เพราะลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งไม่ยอมทำ OT ได้ไหม ??
สัญญาจ้างแรงงานที่ลูกจ้างตกลงทำงานให้นายจ้าง นายจ้างจะบังคับให้ทำงานได้เฉพาะในเวลาทำงานปกติวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมงเท่านั้น เกินกว่านั้นคือการทำงานล่วงเวลา นายจ้างจะบังคับลูกจ้างไม่ได้!!! และจะใช้เหตุนี้มาอ้างว่าลูกจ้างฝ่าฝืนฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างในกรณีร้ายแรงไม่ได้ นายจ้างไม่มีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
เมื่อนายจ้างบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไม่ได้ กฎหมายจึงกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วยเป็นคราวๆ ไป โดยอาจจะทำเป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่านอีเมล์ หรือข้อความ หรือด้วยวาจา หรือด้วยการแสดงกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่คัดค้านคำสั่งของนายจ้าง หรือการที่ลูกจ้างมาทำงานล่วงเวลาก็ถือได้ ว่าเป็นการยินยอมของลูกจ้างแล้ว
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5888/2530 การที่นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้จึงต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างไม่สมัครใจมาทำงานเกินเวลาทำงานตามปกติตามคำสั่งของนายจ้างจึงไม่อาจถือได้ว่าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง นายจ้างจึงไม่มีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย